Uvodna riječ


Cilj web stranica NSKH-a je informirati članove Sindikata, a zatim i sve druge posjetitelje ove stranice, obavijestiti o djelovanju i rezultatima rada Sindikata. Nastojat ćemo da ove stranicu budu kvalitetan informacijski servis putem kojeg će se ostvariti najbrža komunikacija između članova Sindikata i Središnjeg odbora te svih tijela Sindikata.

Povijest sindikata


Osnivanje

Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske, u daljnjem tekstu NSKH, osnovan je 1991. godine u Zagrebu s ciljem da postane snažan strukovni sindikat. Na početku njegova djelovanja članovi sindikata bili su zaposlenici Knjižnica grada Zagreba (KGZ), četiriju tada samostalnih zagrebačkih narodnih knjižnica – Knjižnice Marina Držića, Knjižnice Vladimira Nazora, Knjižnice i čitaonice Bogdan Ogrizović, Knjižnice Medveščak, kao i zaposlenici Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Ustroj sindikata


Tijela sindikata

Jedinstvenu republičku organizaciju Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske čini članstvo u sindikalnim podružnicama. Sindikat putem svojih organa koordinira rad svih podružnica, te zastupa prava i interese članstva. Sindikat samostalno nastupa u rješavanju sporova i problema u kontaktu sa nadležnim iz poslovodstva u ustanovama. Odluke organa Sindikata, koje se odnose na ostvarivanje zajedničkih prava i interesa svih članova su obavezna za sve podružnice.

Sindikat se može udruživati u saveze s drugim sindikatima, odnosno pristupiti organizaciji sindikata Hrvatske koja povezuje sindikate na višoj razini, radi ostvarivanja zajedničkih interesa s ostalim sindikatima Hrvatske, a naročito:

- zajedničkog odnosa prema mjerama ekonomske i socijalne politike Hrvatske, koje se podjednako odnose na sve zaposlene,
- sudjelovanju u zajedničkom izgrađivanju i provođenju aktivne politike na tržištu rada, zajedničkih istraživanja marketinga,
- podizanje kvalitete sindikalnog informiranja.

Odluku o pristupanju u druge sindikalne organizacije ili asocijacije Hrvatske donosi Republički odbor. Odluku o istupanju iz drugih sindikalnih organizacija ili asocijacija donosi Republički odbor.

Sindikat djeluje putem organa:

Skupština

Skupština Sindikata je najviši organ Sindikata. Skupština može zasjedati redovno, izvanredno i izborno. Redovna sjednica Skupštine održava se svake 4 godine. Odluku o sazivanju Skupštine donosi Republički odbor najmanje mjesec dana prije održavanja. Izvanredna sjednica Skupštine se mora sazvati kada to zahtjeva Republički odbor ili Predsjednik ili kada zatraže podružnice Sindikata koje čine najmanje 1/3 članova Sindikata. Izborna sjednica Skupštine se održava na kraju mandata. Sjednici Skupštine obvezno prethode sjednice Sindikalnih podružnica održane najmanje 30 dana prije sazivanja sjednice Skupštine.

Skupštinu čine:

- Republički odbor Sindikata
- Povjerenici sindikalnih podružnica ili izabrani delegati u podružnicama

Sindikalna podružnica s većim brojem članova, na svakih 100 članova bira po jednog delegata za Skupštinu Sindikata. Skupština odlučuje ako je prisutno više od 50% povjerenika. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom ukupnog broja prisutnih.

Skupština ima slijedeće obveze:

- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- donosi Statut Sindikata te njegove izmjene i dopune,
- razmatra i usvaja izvješće o radu organa Sindikata,
- daje razrješnice organima Sindikata,
- bira članove Republičkog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora,
- donosi Programske dokumente,
- donosi odluku o visini članarine i njenoj raspodjeli,
- dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima Sindikata ili sindikalnim podružnicama na prijedlog Republičkog odbora,
- odlučuje o prestanku rada Sindikata,
- odlučuje o drugim pitanjima značajnim za organizaciju i organe Sindikata.

Republički odbor
  • Ivana Fištrek, Zagreb
  • Sanja Grgić, Vukovar
  • Maja Jurenić, Zaprešić
  • Siniša Nikolić, Zagreb
  • Danijela Petaros Globan, Zagreb

Republički odbor upravlja Sindikatom između dva zasjedanja Skupštine. Republički odbor bira se na Skupštini. Republički odbor ima 5 članova. Republički odbor za svoj rad odgovara Skupštini i članstvu. Radom Republičkog odbora rukovodi Predsjednik kojeg bira Republički odbor iz svojih redova. Republički odbor sastaje se prema potrebi.

Djelokrug rada Republičkog odbora:

- koordinira i usmjerava rad sindikalnih podružnica,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika republičkog odbora,
- imenuje pregovarački odbor za zaključivanje Kolektivnih ugovora,
- donosi Pravilnik o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata,
- usvaja završni račun i periodične obračune Sindikata,
- proučava i predlaže zakonska rješenja i mjere ekonomske i socijalne politike koje se odražavaju na materijalni i socijalni položaj zaposlenika,
- donosi i druge Pravilnike, odluke i zaključke od interesa za rad Sindikata i sindikalnih podružnica,
- razmatra sve inicijative članstva i donosi odluke o njima u roku od 30 dana, te organizira provođenje istih,
- odlučuje o upotrebi financijskih sredstava,
- donosi odluku o štrajku,
- donosi pravila o štrajku,
- u slučaju štrajka preuzima ulogu Glavnog štrajkačkog odbora,
- utvrđuje uvjete i postupak organiziranja drugih oblika industrijskih akcija,
- donosi odluku o suradnji s drugim Sindikatima i udrugama, te istupanju iz istih,
- utvrđuje prijedlog kandidata i broj predstavnika u drugim sindikalnim organizacijama i asocijacijama čiji je član,
- predlaže liste kandidata za izbor u organe Sindikata prije održavanja Skupštine,
- imenuje radna tijela po potrebi,
- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Statuta i odluka Sindikata, te prijedloga sindikalnih podružnica.

Republički odbor ima predsjednika i potpredsjednika koje bira Republički odbor iz svojih redova.

Nadležnost Predsjednika Republičkog odbora:

- predstavlja i zastupa Sindikat,
- ovlašten je za sklapanje Kolektivnih ugovora,
- priprema i saziva sjednice Republičkog odbora i njima rukovodi,
- odgovoran je za primjenu Statuta i provođenje odluka i zaključaka Republičkog odbora,
- inicira i koordinira aktivnosti tijela Sindikata,
- brine se o suradnji i zajedničkoj aktivnosti s tijelima sindikata u Republici,
- naredbodavac je za sredstva Sindikata, te odobrava isplate sredstava,
- predsjedava Glavnim štrajkačkim odborom,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Odlukama Republičkog odbora.

Predsjednika u njegovoj odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Statutarna komisija

Statutarna komisija sastoji se od tri člana. Članove Statutarne komisije bira Skupština, a oni između sebe biraju Predsjednika Statutarne komisije. Komisija o svom radu podnosi izvješće Skupštini na redovnom zasjedanju. Članovi Republičkog odbora ne mogu biti članovi Statutarne komisije.

Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, a koji između sebe biraju predsjednika. Članovi Republičkog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora. Nadzorni odbor obavlja nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem i daje izvješće Skupštini.

Podružnice


Trg slobode 8a, 42000 Varaždin
Sindikalni povjerenik: Andreja Toljan

Ulica Ivana Gundulića 6, 32100 Vinkovci
Sindikalni povjerenik: Radivoj Mirić

Trg Republike Hrvatske 4/1, 32000 Vukovar
Sindikalni povjerenik: Sanja Grgić

Veliki kraj 66, 32270 Županja
Sindikalni povjerenik: Ivana Nikolić

Trg Republike 4, 40000 Čakovec
Sindikalni povjerenik: Gordana Vidović

Starčevićev trg 6, 10000 Zagreb
Sindikalni povjerenik: Ivana Fištrek

Rimska ulica 27, 44000 Sisak
Sindikalni povjerenik: Danijela Celinščak

Trg Eugena Kvaternika 11, 43000 Bjelovar
Sindikalni povjerenik: Siniša Krpan